Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de Website van NOM PROPRIETAIRE OFFICIEL (hierna genoemd « NOM PROPRIETAIRE COURT »), met als domeinnaam WWW., alsook al de andere websites die zijn of zouden ontwikkeld worden door NOM PROPRIETAIRE COURT, hierna gezamenlijk genoemd ‘de Website’.

Deze Website is opgezet en wordt beheerd door NOM PROPRIETAIRE OFFICIEL, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te ADRESSE SIEGE, NUMERO ENTREPRISE. Voor meer informatie kunt u een mail sturen via het contactformulier.

Als u zich toegang verschaft tot de Website en er gebruik van maakt, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Het gebruik van deze Website zal niet leiden tot de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

NOM PROPRIETAIRE COURT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van NOM PROPRIETAIRE COURT, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van NOM PROPRIETAIRE COURT (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van NOM PROPRIETAIRE COURT, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen NOM PROPRIETAIRE COURT en de klant/gebruiker.


Artikel 2: Toegang tot de website

NOM PROPRIETAIRE COURT stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische redenen.

Artikel 3: Intellectuele rechten

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software, alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van NOM PROPRIETAIRE COURT, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren
die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of NOM PROPRIETAIRE COURT.

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van NOM PROPRIETAIRE COURT is ten strengste verboden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van NOM PROPRIETAIRE COURT en zijn eventuele filialen.

NOM PROPRIETAIRE COURT en zijn informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van zijn Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. NOM PROPRIETAIRE COURT biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

NOM PROPRIETAIRE COURT is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten, zelfs indien deze zouden voortvloeien uit zware of herhaaldelijke fouten veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien NOM PROPRIETAIRE COURT gewaarschuwd werd voor deze schade.

NOM PROPRIETAIRE COURT is evenmin aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of aan het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. NOM PROPRIETAIRE COURT is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.

NOM PROPRIETAIRE COURT is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. NOM PROPRIETAIRE COURT wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. NOM PROPRIETAIRE COURT zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

NOM PROPRIETAIRE COURT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Artikel 5: Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen WWW. en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina’s van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

NOM PROPRIETAIRE COURT kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door NOM PROPRIETAIRE COURT.

NOM PROPRIETAIRE COURT wijst derhalve alle aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te CHEF LIEU SIEGE, de rechtbank van koophandel te CHEF LIEU SIEGE, en het vredegerecht van het eerste kanton te CHEF LIEU SIEGE uitsluitend bevoegd zijn. NOM PROPRIETAIRE COURT kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

NOM PROPRIETAIRE COURT behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.