Privacycharter

Algemene informatie

De tekst hieronder legt uit hoe XXX uw persoonlijke gegevens gebruikt en verzamelt. Hij informeert u over de getroffen maatregelen om hun bescherming te garanderen in het kader van het gebruik van de website overeenkomstig de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en van de Europese Raad met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met betrekking tot het vrije verkeer van deze gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE (Ref. 2016/679 – algemene verordening gegevensbescherming).

XXX beschermt het privéleven van zijn internetgebruikers door de toepasselijke geldende wetgeving na te leven. Zo heeft XXX, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA genoemd) in kennis gesteld van de verzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

XXX kan uw persoonlijke gegevens o.a. verzamelen:

d.m.v. het Contactformulier,

bij een inschrijving op de elektronische nieuwsbrief van XXX,

bij het aanmaken van uw account op de website van XXX,

wanneer u onze dienst gebruikt om telefonisch direct in contact te komen met de Commerciële en Marketingdienst van XXX.

« Persoonlijke gegevens » verwijst naar de informatie die u als natuurlijk persoon vrijwillig doorgeeft door een formulier op de website van XXX in te vullen, of die XXX tijdens uw surfen verzamelt en die, ongeacht hun natuur, u rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren. Persoonlijke gegevens hebben betrekking tot nominale gegevens (zoals uw naam of contactgegevens) en tot elektronische identificatiegegevens die op of vanaf uw computer beschikbaar zijn (zoals “cookies”, “IP-adressen” of uw surfvoorkeuren). Uw elektronische identificatiegegevens kunnen uw internetterminal identificeren of de pagina’s die u op de website van XXX raadpleegt. Ze zijn op zich onvoldoende om u persoonlijk te identificeren.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkingsdoeleinden

De persoonlijke gegevens die op de website van XXX verzameld worden, kunnen door XXX (hierna XXX genoemd), met ondernemingsnummer XXX en maatschappelijke zetel te XXX, gebruikt worden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke om:

 1. de relatie met zijn klanten en prospecten via het Contactformulier te beheren
 2. diensten aan te bieden, zoals
 • de inschrijving op de Nieuwsbrief van XXX
 • de aanmaak van “ Uw account”, een persoonlijk account dat de persoonlijke gegevens opslaat die de gebruiker op elk moment kan wijzigen.

Dankzij het verzamelen van die persoonlijke gegevens kunnen we u infobrieven en commerciële voorstellen mailen. We zorgen ervoor uw voorafgaande toestemming te verkrijgen over het gegevensformulier op de website van XXX door het antwoord “Ja” aan te vinken op de vraag “Ik wens informatie van XXX over nieuws, nieuwigheden of evenementen te krijgen, en gepersonaliseerde offertes te ontvangen op mijn aangegeven elektronische adres”.

De voor XXX essentiële gegevens om de hierboven beschreven taken te vervullen, worden aangegeven met een sterretje op de verschillende pagina’s van de website. De overige informatie is niet verplicht, maar helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten beter af te stemmen op uw wensen. De verzamelde informatie is o.a. uw naam, voornaam, postadres, email en telefoonnummer.

Rechten van de bezoeker om zijn gegevens te controleren (recht op toegang, rechtzetting en verzet)

De gebruikers die hun persoonlijke gegevens hebben verstrekt via de website van XXX beschikken over een recht op toegang en rechtzetting van hun onjuiste persoonsgegevens. Ze kunnen een brief samen met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs naar onze Commerciële en Marketingdienst sturen:

 • per post: door te schrijven aan XXX
 • per mail: door te mailen aan XXX

Gebruikers beschikken tevens over een recht op verzet tegen de verwerking van hun gegevens om gegronde redenen. Ze kunnen zich ook verzetten tegen het gebruik van gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden door de hierboven vermelde dienst te contacteren.

De website van XXX stelt internetgebruikers voor zich op een infobrief in te schrijven. Deze « Newsletter » bevat o.a. informatie over de producten van XXX, maar ook over nieuws, evenementen, enz.

XXX stelt internetgebruikers voor die de Newsletter niet meer wensen te ontvangen zich uit te schrijven:

 • ofwel door eenvoudig te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elke Newsletter.
 • ofwel door het Contactformulier in te vullen en uw aanvraag te omschrijven, met vermelding van het emailadres dat uitgeschreven moet worden. 

Om aan uw aanvraag te kunnen voldoen, dient u ons volgende gegevens te bezorgen om u te kunnen identificeren: uw naam, voornaam, email en eventueel uw postadres.

Delen en verspreiden van persoonsgegevens


XXX en zijn dienstverleners zijn de enige bestemmelingen van de verzamelde gegevens. Binnen het bedrijf XXX kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de departementen belast met het beheer van de klantenrelaties van WEBDIGIT. De externe dienstverleners die uw gegevens kunnen ontvangen, zijn o.a. onze dienstverleners belast met de hosting.

XXX geeft uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door wanneer:

 • u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven voor het delen van die informatie;
 • XXX die informatie moet delen met zijn dienstverleners en o.a. met zijn technische dienstverleners om u de gevraagde technische dienst te bezorgen (bijvoorbeeld het versturen van een Newsletter);
 •   XXX het verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of van een andere administratieve autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is, die het verstrekken van die informatie verzoekt overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.

Wanneer u een product of een dienst van XXX aan een familielid of vriend wenst te laten ontdekken, erkent u uitdrukkelijk de toestemming van de bestemmeling van de email te hebben gekregen.

Gegevensbewaring

XXX kan uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende een periode van niet langer dan vijf jaar te rekenen vanaf het laatste contact.

Veiligheidsmaatregelen

XXX doet zijn uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen schade, verlies, verduistering, inbreuk, verspreiding, wijziging of vernietiging.

De IT-systemen van XXX zijn onderworpen aan een fysieke en softwarebescherming in overeenstemming met de stand van de techniek. Fysieke en elektronische opslagprocedures van de op de website verzamelde gegevens worden uitgevoerd overeenkomstig de Europese wetgeving die van kracht is met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De werknemers van XXX die omwille van hun functie toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens verbinden zich tot de grootste vertrouwelijkheid in dit domein.

XXX beheerst echter de risico’s verbonden aan de werking van het internet niet en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico’s in termen van gegevensverlies of inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens die op dit netwerk circuleren. De informatie die op de website voorgesteld wordt, kan onderbroken worden bij geval van overmacht of buiten de macht van XXX, of door feiten die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van XXX.

Informatie over cookies en surfvoorkeuren


Laten we eerst uitleggen wat een cookie is (ook “verbindingsgetuige” of “webbaken” genoemd). Het gaat over een tekstbestandje dat een website op uw harde schijf tijdelijk zet om uw surfen te vergemakkelijken en de kwaliteit van de website van XXX te verbeteren. Het komt erop aan twee soorten cookies te onderscheiden: “surfcookies” en “statistische of analytische cookies”. 

Dankzij surfcookies kan XXX informatie onthouden zoals uw email, uw accountgegevens, uw zoektermen om uw surfen binnen de website te vergemakkelijken. Hun duur wordt beperkt tot de duur van uw internetsessie, d.w.z. 20 minuten te rekenen vanaf uw laatste actie op één van de pagina’s van de website.

XXX gebruikt ook bepaalde voorkeuren van uw browser zoals de taal of de activering van JavaScript om uw surfen gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld, dankzij het detecteren van de browsertaal, kan XXX u de meest geschikte versie van de website aanbieden.

Dankzij statistische of analytische cookies kan XXX informatie over uw surfen op de website opslaan, zoals de geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur van het raadplegen, de lokalisatie van uw verbinding, enz. Met deze cookies kunnen we u niet persoonlijk identificeren. De gegevens die ze verzamelen worden dan geaggregeerd en toegekend aan een unieke onpersoonlijke bezoeker. Dankzij deze gegevens kan XXX de relevantie van de inhoud van de site analyseren en zo proberen te verbeteren. Deze cookies kunnen tot 2 jaar blijven staan om vergelijkende analyses in de tijd mogelijk te maken. Met het oog hierop gebruikt XXX Google Analytics. 

U kunt die cookies weigeren door de parameters van uw browser te wijzigen. Deze operatie heeft echter als gevolg dat alle cookies die de browser gebruikt, samen met de cookies van andere websites, worden verwijderd, wat kan leiden tot de wijziging of het verlies van bepaalde instellingen of informatie. De verwijdering van de cookies kan zo het surfen op de website van XXX wijzigen, of zelfs moeilijk maken. 

We informeren u dat u zich kan verzetten tegen de opname van cookies door de browserinstellingen als volgt te configureren:

Voor Google Chrome 5 en hoger:

1. Klik op Instellingen

2. Klik op Geavanceerd

3. In het gedeelte “Privacy en beveiliging “klik op Instellingen voor inhoud

4. Klik op Cookies

5. Cookies uitschakelen

Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger:

1. Kies het menu “Tools”, daarna „Internetopties“ (of „Internet Options“).

2. Klik op het tabblad „Privacy“ (of „Confidentiality“)

3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Voor Firefox:

1. Kies het menu „Tools“ > „Opties“

2. Klik op de optie „Privacy“

Voor Safari 3.x voor Mac OS X:

1. Kies het menu „Bewerken“

2. Klik op de optie „Voorkeuren“

3. Klik op de optie „Beveiliging“

4. Klik op „Cookies tonen“